REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU KLUBOWO24.PL


§1 Wstęp
1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Serwisu, każdy potencjalny jego Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed zakończeniem procesu rejestracji.
2. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

§2 Definicje
1. Dane - treści, w szczególności dane Użytkownika lub innych podmiotów, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie.
2. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby, za pomocą których bez większego wysiłku można tę osobę zidentyfikować, chociaż nie jest ona wyraźnie wskazana. Możliwą do zidentyfikowania jest taka osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
3. Konto - istniejący w Serwisie wpis powstały w wyniku rejestracji oraz akceptacji Regulaminu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem. Konto umożliwia administrowanie stroną internetową Użytkownika.
4. Konto Premium - Konto którego Użytkownik uzyskuje dodatkowe, względem Konta standardowego, funkcjonalności.  
5. Regulamin - niniejszy dokument określający warunki uczestnictwa w Serwisie, prawa i obowiązki Właściciela Serwisu oraz Użytkowników.
6. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.klubowo24.pl prowadzony przez Właściciela Serwisu.
7. Właściciel Serwisu - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Webcare sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr 0000641632. Kapitał Zakładowy 15 000 zł wpłacony w całości. NIP 2220901284. E-mail kontaktowy: info@futbolowo.pl
8. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem, a Właścicielem Serwisu o treści odpowiadającej niniejszemu regulaminowi. Umowa ta zostaje zawarta po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, z chwilą użycia opcji „Zarejestruj” przez Użytkownika. 
9. Użytkownik – osoba prawna prowadząca klub sportowy w imieniu której założono Konto w Serwisie
10. Reprezentant - osoba upoważniona przez Użytkownika do zawarcia umowy z Właścicielem Serwisu.
11. Usługi -  wszelkie świadczenia Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika wykonywane w ramach Serwisu na podstawie zawartej Umowy, w tym w szczególności możliwość założenia strony internetowej Użytkownika.
12. Usługi Płatne – Usługi, za które Właściciel Serwisu pobiera opłatę 

§3 Zawarcie i rozwiązanie umowy
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta między Użytkownikiem, a Właścicielem Serwisu po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, z chwilą użycia przez Reprezentanta przycisku „Zarejestruj”.  Treść Umowy odpowiada treści Regulaminu.
2. Stroną umowy z Właścicielem Serwisu może być tylko i wyłącznie osoba prawna prowadząca klub sportowy.
3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
4. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn.
5. Właściciel Serwisu może rozwiązać Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika w Serwisie między innymi w sytuacji, gdy Użytkownik:
a) podejmuje działania na szkodę innych Użytkowników, osób trzecich lub Właściciela Serwisu,
b) umieszcza w Serwisie Dane naruszające prawo bądź dobre obyczaje lub mające negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu,
6. Użytkownik rozwiązuje umowę poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres email info@klubowo24.pl. Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy bezpowrotnego usunięcia jego Danych przez Właściciela Serwisu.

§4 Warunki świadczenia usługi
1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail i telefon.
2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem www.klubowo24.pl/Account/Register
3. Cofnięcie zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu oznacza rozwiązanie Umowy. W takim wypadku Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Właściciela Serwisu o cofnięciu zgody.
4. Utworzenie i korzystanie z Konta lub strony internetowej w Serwisie w zakresie świadczonych przez Właściciela Serwisu Usług w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne, z wyłączeniem Usług Płatnych. Korzystanie Użytkownika z Usług Płatnych następuje po wyrażeniu przez niego zgody na zapłatę opłaty za Płatną Usługę.
5. Reprezentant zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą, w następującym zakresie: imienia, nazwiska, adresu email, nr telefonu. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia Danych Osobowych Reprezentanta,  Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu.
6. Właściciel Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie Usług dla Użytkownika od uprzedniego udokumentowania przez niego odpowiedniego umocowania Reprezentanta.


§5 Zasady korzystania z serwisu
1. Użytkownik, w ramach Usług ma możliwość założenia w Serwisie strony internetowej swojego klubu. Strona internetowa, na której znajdują się Dane wprowadzone przez Użytkownika jest dostępna za pośrednictwem Serwisu dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
2. Użytkownik, który założył stronę internetową staje się jej administratorem i ma obowiązek dbania o jej rozwój, w szczególności poprzez systematyczną aktualizację zamieszczonych na niej Danych.
3. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści publikowane na stronie internetowej której jest administratorem.
4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu.
5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc.
6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie Danych (np. materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych, czy audiowizualnych) naruszających prawa osób trzecich.
7. Użytkownik, który zamierza zamieścić w Serwisie Dane, w tym zwłaszcza Dane zawierające wizerunek, zobowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawo majątkowe do tych Danych, licencję lub zezwolenie od podmiotu, któremu takie prawa przysługują w zakresie niezbędnym do ich rozpowszechniania w Internecie.
8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie linków do stron internetowych zawierających treści, o których mowa w ust. 4-6
9. Użytkownik oświadcza, że Dane publikowane przez niego w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek autorskich praw majątkowych i osobistych ani innych praw osób trzecich. 
10. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Danych umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników w zakresie własnego użytku. Wykorzystywanie wspomnianych Danych w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa.
11. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania Danych które uznają za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
12. W celu promocji Serwisu, Właściciel Serwisu ma prawo do umieszczania wybranych przez siebie Danych Użytkowników (w tym tekstów, zdjęć, materiałów dźwiękowych lub audiowizualnych) na stronie głównej Serwisu (www.klubowo24.pl).
13. Właściciel Serwisu jest uprawniony do zamieszczania reklam w Serwisie, w tym na stronie internetowej prowadzonej przez Użytkownika, zastrzeżeniem §6. Przychody z tego tytułu nie będą przysługiwać w jakiejkolwiek części Użytkownikom.

§6 Konto Premium
1. Serwis zawiera Usługi Płatne, do korzystania z których Użytkownik nie jest zobligowany.
2. Usługi Płatne udostępnione są dla Użytkownika po wykupieniu przez niego Konta Premium. 
3. Właściciel Serwisu nie umieszcza reklam na stronach internetowych administrowanych z Konta Premium.
4. Użytkownik,  z zastrzeżeniem pkt. 5, ma możliwość uzyskania dostępu do konta Premium bez odpłatności, pod warunkiem integracji Konta z portalem Moja Płatność  (www.mojaplatnosc.pl).
5. Właściciel Serwisu może wyłączyć możliwość darmowego dostępu do Konta Premium jeśli Użytkownik nie realizuje obrotów na portalu Moja Płatność w wysokości minimum 2 000 zł miesięcznie.

§7 Dane Osobowe i Polityka Prywatności
1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu lub poprzez wyrażenie odpowiedniej zgody przy rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Właściciela Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w Polityce Prywatności.
2. Administratorem Danych Osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Właściciel Serwisu - Webcare Sp. z o. o.
3. Właściciel Serwisu przetwarza Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem. Za zgodą Użytkownika Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Właściciela Serwisu w innych, wskazanych w odpowiednich zgodach, celach.
4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
6. Właściciel Serwisu uprawniony jest do ujawniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta lub Strony Internetowej w Serwisie, Właściciel Serwisu przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Serwisu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:

§8 Reklamacje
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres: info@klubowo24.pl
2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Właściciela Serwisu w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§9  Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.klubowo24.pl/Terms. Właściciel Serwisu ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie poprzez zamieszczanie w tym miejscu jego aktualnej wersji.
2. Niektóre Usługi oferowane przez Serwis mogą posiadać regulacje szczegółowe, które są załącznikami do Regulaminu i stanowią integralną jego część.
3. Wszelkie prawa majątkowe do Serwisu, w tym jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie, a także elementy graficzne Stron Internetowych, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis przysługują Właścicielowi Serwisu i podlegają ochronie prawne.